TH?NG BáO QUAN TR?NG:

TH?NG BáO L?CH NGH? T?T ?M L?CH 2020

  • ??i v?i ???ng ??n xin Th? th?c Kh?ng ??nh c?: B? ph?n Th? th?c Kh?ng ??nh c? thu?c ??i s? quán Hoa K? t?i Hà N?i và T?ng L?nh s? quán Hoa K? t?i thành ph? H? Chí Minh s? ?óng c?a t? Th? N?m ngày 23 tháng 1 ??n h?t Th? T? ngày 29 tháng 1 n?m 2020. ??i v?i ???ng ??n có l?ch h?n ph?ng v?n vào các ngày 17 và 21 tháng 1, n?u th? th?c ???c ch?p thu?n, ???ng ??n s? nh?n h? chi?u t?i ??i s? quán ho?c L?nh s? quán tr??c T?t ho?c nh?n qua ???ng b?u ?i?n sau T?t.  B? ph?n Th? th?c Kh?ng ??nh c? v?n ti?p t?c ph?ng v?n ??n h?t ngày 21 tháng 1 n?m 2020. Các b?u c?c ???c ch? ??nh v?n ti?p nh?n h? s? xin gia h?n th? th?c qua ???ng b?u ?i?n ??n h?t ngày 22 tháng 1. Tuy nhiên, n?u ???ng ??n n?p h? s? xin gia h?n th? th?c qua ???ng b?u ?i?n t? ngày 13 tháng 1 n?m 2020 tr? ?i, h? chi?u có th? s? ???c chuy?n phát ??n ??a ch? c?a ???ng ??n sau T?t.
  • ??i v?i ???ng ??n xin Th? th?c ??nh c?: B? ph?n Th? th?c ??nh c? (IV) thu?c T?ng L?nh s? quán Hoa K? t?i thành ph? H? Chí Minh s? ?óng c?a t? Th? N?m ngày 23 tháng 1 ??n h?t Th? T? ngày 29 tháng 1 n?m 2020. Các ???ng ??n xin th? th?c ??nh c? ???c yêu c?u b? túc h? s? kh?ng nên quay tr? l?i L?nh s? quán trong th?i gian ngh? T?t. B? ph?n Th? th?c ??nh c? s? ti?p t?c ti?n hành ph?ng v?n xin th? th?c ??n h?t ngày 21 tháng 1 n?m 2020. Tuy nhiên, xin l?u y vi?c chuy?n phát th? th?c ??n quy v? có th? b? trì ho?n do v?n phòng chúng t?i ?óng c?a ngh? T?t. N?u có k? ho?ch kh?n c?n ?i g?p, vui lòng th?ng báo cho chúng t?i vào th?i ?i?m quy v? ??n ph?ng v?n.

B? ph?n Th? th?c Kh?ng ??nh c? và B? ph?n Th? th?c ??nh c? ??u s? m? c?a ho?t ??ng bình th??ng tr? l?i vào Th? N?m ngày 30 tháng 1 n?m 2020. 

****************************************************************************

Vào ngày 26 tháng 6, 2018, Toà án t?i cao Hoa K? ?? ra quy?t ??nh cho phép vi?c ti?p t?c th?c thi Tuyên b? T?ng th?ng s? 9645. C?ng dan các n??c Iran, Libya, B?c Tri?u Tiên, Somalia, Syria, Yemen và Venezuela s? b? áp d?ng nh?ng ?i?u kho?n c?m và h?n ch?. ?? bi?t th?ng tin, vui lòng truy c?p t?i ?ay.

****************************************************************************

L?u y ??i v?i ???ng ??n xin th? th?c kh?ng ??nh c?:

 Vui lòng ?i?n m?u ??n xin th? th?c DS-160 và n?p tr?c tuy?n tr??c khi ??t h?n ph?ng v?n. Sau ?ó, quy v? c?n c?p nh?t m? v?ch ??n DS-160 hi?n t?i c?a mình b?ng cách vào m?c “C?p nh?t H? s?” t?i ustraveldocs.com/vn. Khi ??t l?ch h?n, vui lòng CH? dùng m? v?ch t? ??n xin th? th?c DS-160 hi?n t?i. N?u quy v? ?? ??t h?n ph?ng v?n v?i m? xác nh?n DS-160 c? (?? ???c s? d?ng ph?ng v?n tr??c ?ay) ho?c m? xác nh?n DS-160 kh?ng h?p l?/kh?ng chính xác, quy v? ph?i c?p nh?t trên h? s? cá nhan t?i ustraveldocs.com/vn ít nh?t ba (3) ngày làm vi?c tr??c ngày ph?ng v?n v?i m? xác nh?n DS-160 m?i, h?p l? và ?? ???c n?p tr?c tuy?n. Vui lòng in l?i t? xác nh?n cu?c h?n. N?u quy v? kh?ng c?p nh?t m? xác nh?n DS-160 m?i và h?p l? ít nh?t ba (3) ngày làm vi?c tr??c ngày ph?ng v?n, quy v? s? kh?ng ???c phép vào ph?ng v?n và ph?i ??t l?i cu?c h?n m?i s? d?ng m? xác nh?n DS-160 h?p l?. Vui lòng mang theo gi?y Xác nh?n ??n DS-160 và gi?y Xác nh?n cu?c h?n khi ?i ph?ng v?n.

 

Mount Rushmore - South Dakota

Chào m?ng ??n v?i D?ch v? Th?ng tin Th? Th?c Hoa K? dành cho Vi?t Nam. Trên trang web này, b?n có th? tìm th?ng tin v? Th? Th?c ??nh c? và Th? Th?c kh?ng ??nh c? c?a Hoa K? c?ng nh? các yêu c?u ?? xin m?i lo?i Th? Th?c. B?n c?ng có th? tìm hi?u cách thanh toán l? phí xét ??n xin Th? Th?c c?n thi?t và ??t l?ch h?n ph?ng v?n t?i ??i s? quán Hoa K? ? Hà N?i và L?nh s? quán ? Thành ph? H? Chí Minh.

?ay là trang web chính th?c cung c?p th?ng tin v? Th? Th?c c?a ??i s? quán Hoa K? t?i Vi?t Nam.

现金棋牌注册送3金币 打真钱的麻将游戏软件 河南快赢481技巧稳挣 象棋下载单机游戏 老时时彩 湖北快三开奖结果快 新时时彩走势分析 特区七星彩票论坛 浙江飞鱼开奖网站 pc加拿大28参考结果 快乐时时彩计划软件手机版